ALGEMENE INKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

A. Algemene in- en verkoop :

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen verkopen, inkopen, leveringen en diensten verricht door Van Kalsbeek Beton  B.V., in Nederland gevestigd, hierna steeds te noemen de vennootschap, behoudens wijzigingen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en door de vennootschap zijn bevestigd.

1.2 De algemene voorwaarden van de vennootschap zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

 1. Offerte en aanvaarding

2.1 Alle gevraagde en uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald door de vennootschap.

2.2 Een opdracht geldt niet eerder als aanvaard door de vennootschap dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door de vennootschap, hetzij nadat de vennootschap een of meerdere handelingen heeft verricht overeenkomstig de opdracht.

2.3 De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met een uitgebrachte offerte of aanbieding hetzij opdrachtbevestiging, indien hij niet binnen 2 werkdagen na datum van de offerte of aanbieding hetzij opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd c.q. zoveel eerder als hij een of meerdere handelingen heeft verricht overeenkomstig de offerte of aanbieding hetzij opdrachtbevestiging.

 1. Ontbinding

3.1 De overeenkomst tussen partijen kan door de vennootschap worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling door middel van een buitengerechtelijke ontbindingsverklaring op het tijdstip dat de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

4.1 Op alle overeenkomsten die de vennootschap aangaat is het Nederlands recht van toepassing.

4.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd en beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, dan wel enige andere Arrondissementsrechtbank naar keuze van de vennootschap, zulks met uitzondering van geschillen die bij uitsluiting moeten worden voorgelegd aan de bevoegde Kantonrechter.

B. Verkoop-, Betalings- en Leveringsvoorwaarden

5. Prijs 

5.1 De op offertes, aanbiedingen en facturen van de vennootschap genoemde prijs bestaat uit de koopprijs van de goederen exclusief verpakking, vervoer en omzetbelasting. Indien uitdrukkelijk overeengekomen kan de op offertes, aanbiedingen en facturen van de vennootschap genoemde prijs inclusief vervoer luiden.

5.2 De prijs is gebaseerd op kostenfactoren, geldend op het moment van de offerte of aanbieding hetzij opdrachtbevestiging van de vennootschap. Verhogingen hiervan of tijdelijke verhogingen hiervan, zoals die ten gevolge van hoog of laag water, vorst, dieseltoeslag enz. kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen van nog niet uitgevoerde onderdelen van de overeenkomsten tussen partijen.

5.3 Indien de wederpartij niet akkoord kan gaan met de op grond van het vorenstaande aangekondigde prijsverhoging, is de wederpartij bevoegd de koopovereenkomst binnen 2 dagen na aankondiging van de prijsverhoging middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de vennootschap bereid is de oorspronkelijke overeenkomst alsnog na te komen.

 1. Levering

6.1 Levering van de goederen door de vennootschap vindt plaats op het adres van de wederpartij vermeld op de factuur, tenzij partijen uitdrukkelijk enige andere plaats van aflevering zijn overeengekomen, welke plaats van aflevering alsdan staat vermeld op de factuur.

6.2 Tenzij schriftelijke anders tussen partijen is overeengekomen, wordt geleverd “af depot”.

6.3 Indien de wederpartij de goederen op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, is de vennootschap gehouden die goederen gedurende 1 maand vanaf dat tijdstip ten behoeve, voor rekening en voor risico van de wederpartij te bewaren. Na ommekomst van die termijn zal de wederpartij van rechtswege in verzuim zijn. Alsdan zal het de vennootschap vrijstaan nakoming of ontbinding van de koopovereenkomst en/of schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.

6.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3 is de wederpartij gehouden de vennootschap de kosten van bewaring en transport te vergoeden.

 1. Reclame

7.1 Controle op hoeveelheden van keuring van de kwaliteit van de geleverde goederen door de vennootschap berust bij de wederpartij. De controle moet door de wederpartij bij aflevering worden uitgevoerd, doch wordt in ieder geval geacht bij aflevering door de wederpartij te zijn uitgevoerd.

7.2 Reclames moeten door de wederpartij binnen 8 dagen na levering middels een aangetekende brief met op z’n minst een korte beschrijving van de klacht aan de vennootschap worden gemeld, na het verstrijken van welk termijn geen rechten uit hoofde van reclames jegens de vennootschap geldend kunnen worden gemaakt.

7.3 Indien de geleverde goederen zijn verwerkt of bewerkt, wordt de wederpartij geacht de goederen zonder voorbehoud te hebben aanvaard, na het verstrijken van welke termijn geen rechten uit hoofde van reclames jegens de vennootschap geldend kunnen worden gemaakt.

 1. Betaling

8.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, vindt betaling van de koopprijs binnen 14 dagen na factuurdatum plaats.

8.2 Indien er gerede twijfel bij de vennootschap bestaat omtrent de betalingsmogelijkheden van de wederpartij, is de vennootschap bevoegd de levering van de goederen uit te stellen tot dat de wederpartij voldoende zekerheid heeft verschaft ter voldoening van de koopprijs.

 1. Incassokosten

9.1 Alle kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door de vennootschap worden gemaakt, teneinde de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, de ontbinding van overeenkomsten, een vordering tot schadevergoeding te bewerkstelligen of gemaakt bij wijze van het voeren van verweer tegen ingestelde vorderingen, zijn ten laste van de wederpartij en zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering door de vennootschap in handen is gesteld van een advocaat of deurwaarder, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is ; de buitengerechtelijke (incasso-)kosten belopen in ieder geval 15 % van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 500,00.

 1. Schade

10.1 Indien de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, is hij, zo nodig na daartoe door de vennootschap in gebreke te zijn gesteld, in verzuim en gehouden aan de vennootschap alle in deze voorwaarden opgenomen kosten, schade en verschuldigde rente van 2% per maand over het op de factuur genoemde factuurbedrijf te vergoeden, waarbij de contractuele rente verschuldigd wordt met ingang van de datum van de ingebrekestelling, dan wel vanaf het moment dat hij in verzuim is, zulks naar keuze van de vennootschap.

 1. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Indien partijen anders dan betaling contant bij levering van de goederen afspreken en indien er een betalingsregeling wordt getroffen, inhoudende gehele of gedeeltelijke betaling na levering van de goederen, behoudt de vennootschap zich de eigendom van de door haar geleverde goederen voor tot het moment van algehele betaling door de wederpartij.

11.2 Zolang de goederen niet volledig zijn betaald en de wederpartij ook overigens niet aan al zijn verplichtingen jegens de vennootschap heeft voldaan, blijft de vennootschap onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd geleverde en bij de wederpartij nog aanwezige goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht verdere rechten jegens de wederpartij, waaronder recht op volledige schadevergoeding.

11.3 Zolang de vennootschap enige vordering, uit welke hoofde ook, op de wederpartij heeft opengestaan, is het de wederpartij, zo de vennootschap zulks wenst, niet toegestaan om over door haar geleverde goederen te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan dan nadat de vennootschap daaraan, alsmede aan de condities waaronder een en ander geschiedt, haar goedkeuring heeft gehecht.

11.4 Bij niet-tijdige voldoening aan zijn financiële verplichtingen jegens de vennootschap is de wederpartij verplicht om, ingeval goederen door hem aan derden zijn door geleverd, de vennootschap op eerste daartoe strekkende verzoek al zijn rechten te dier zake jegens die derde aan de vennootschap over te dragen of te verpanden (naar onze keuze) van hetgeen zij alsdan van de wederpartij te vorderen mocht hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden aan de vennootschap. Zodra de wederpartij in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens de vennootschap, is de vennootschap bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van de vennootschap onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door de vennootschap geleverde goederen heeft door geleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien de wederpartij na sommatie door de vennootschap in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijke opeisbare boete ten bedragen van 25% van de openstaande vordering op de wederpartij, alsmede een onmiddellijke opeisbare boete van 5% van de bij de vennootschap openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van de wederpartij voortduurt, onverminderd het recht van de vennootschap om daarnaast nakoming te vorderen.

 1. Overmacht

12.1 Indien de levering van de goederen door overmacht of als gevolg van een ontijdige levering aan de vennootschap meer dan 2 maanden, te rekenen vanaf de afgesproken dag van levering, is vertraagd, wordt de overeenkomst tussen partijen geacht te zijn ontbonden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst ; de vennootschap is alsdan niet gehouden enigerlei schade die de wederpartij hierdoor heeft geleden te vergoeden.

12.2 Met overmacht wordt gelijkgesteld :

overheidsmaatregelen ingeval van oorlog hier te lande of elders of ingeval van dreiging van oorlog, werkstakingen, uitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen, een ongunstige waterstand, stagnatie in de grondstoffenaanvoer, bedrijfsstoringen en zodanige onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan in redelijkheid uitvoering van de overeenkomst door de vennootschap niet gevorderd kan worden.

12.3 Is de overeenkomst reeds ten dele uitgevoerd en heeft de resterende verplichting tot levering door overmacht een vertraging ondervonden van meer dan 2 maanden, dan staat het de wederpartij vrij om de reeds geleverde goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde prijs, indien deze nog niet is voldaan, te voldoen, dan wel indien de geleverde goederen ten gevolge van het niet kunnen leveren van de resterende goederen van nul en generlei waarde zijn, de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte ervan als ontbonden te beschouwen, mits hij de geleverde goederen aan de vennootschap alsdan retourneert in de staat waarin de vennootschap de goederen aan de wederpartij heeft geleverd en hij alle kosten die de vennootschap ter zake heeft gemaakt vergoedt ; de vennootschap verplicht zich in dat geval de prijs, voor zover deze is voldaan, na aftrek van de gemaakte kosten aan de wederpartij te restitueren.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

13.1 De vennootschap garandeert jegens de wederpartij niet meer dan zij op grond van de wet jegens de wederpartij verplicht is dan wel hetgeen zij met de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen ; met betrekking tot de maten en het gewicht van de door de vennootschap te leveren goederen garandeert zij aan de wederpartij niet meer en niet minder dan hetgeen daaromtrent tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat afwijkingen binnen de marges als bepaald in artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden voor de wederpartij nimmer aanleiding zullen zijn bij de vennootschap te reclameren.

13.2.A Betonplaten

De deugdelijkheid van de door de vennootschap geleverde betonplaten wordt door de vennootschap slechts gegarandeerd indien de betonplaten worden gelegd door de vennootschap of door een derde die uitdrukkelijk en schriftelijk daarvoor door de vennootschap is aangewezen en mits de betonplaten op de daarvoor geëigende wijze worden gebruikt. Indien de betonplaten door anderen dan de zojuist genoemden worden gelegd, staat de vennootschap slechts voor de deugdelijkheid in, indien de betonplaten zijn gelegd overeenkomstig de bij de vennootschap beschikbare en verkrijgbare legvoorschriften, wederom mits de betonplaten op de daarvoor geëigende wijze worden gebruikt. De vennootschap staat slechts in voor de deugdelijkheid van een bepaalde wijze van gebruik van de betonplaten, indien die bepaalde wijze van gebruik vóór aflevering schriftelijk aan de vennootschap kenbaar is gemaakt en de vennootschap vervolgens de gevraagde garanties schriftelijk heeft gegeven.

B. Betonblokken

Indien de wederpartij van de vennootschap de deugdelijkheid van een bepaalde wijze van gebruik van de betonblokken gegarandeerd wil krijgen, dient de wederpartij vóór aflevering schriftelijk aan de vennootschap kenbaar te maken voor welk doel en op welke wijze zij de betonblokken zal gebruiken en dient de vennootschap de gevraagd garantie vervolgens schriftelijk te verstrekken. Zonder schriftelijke verstrekking van de gevraagde garantie staat de vennootschap niet in voor de deugdelijkheid van een bepaalde wijze van gebruik van de betonblokken, terwijl de vennootschap anderszins evenmin instaat voor de deugdelijkheid van welke wijze van gebruik van de betonblokken dan ook.

C. Keerwanden

Indien de wederpartij van de vennootschap de deugdelijkheid van een bepaalde wijze van gebruik van de keerwand(en) gegarandeerd wil krijgen, dient de wederpartij vóór aflevering schriftelijk aan de vennootschap kenbaar te maken voor welk doel en op welke wijze zij de keerwand(en) zal gebruiken en dient de vennootschap de gevraagde garantie vervolgens schriftelijk te verstrekken. Zonder schriftelijke verstrekking van de gevraagde garantie staat de vennootschap niet in voor de deugdelijkheid van een bepaalde wijze van gebruik van de keerwand(en), terwijl de vennootschap anderszins evenmin instaat voor de deugdelijkheid van welke wijze van gebruik van de keerwand(en) dan ook.

13.3 Indiende vennootschap een gegeven garantie niet nakomt, is zij gehouden de door haar geleverde producten, voor zover beschadigd, zonder extra kosten opnieuw te leveren. Slechts indien de vennootschap de door haar geleverde producten ook zelf heeft gelegd, gestapeld of anderszins in of op een werk heeft aangebracht, is zij tevens gehouden om op haar kosten de opnieuw geleverde producten te leggen, te stapelen of aan te brengen. De vennootschap is niet gehouden tot enige andere vorm of wijze van schadevergoeding dan in dit artikel beschreven en is derhalve evenmin aansprakelijk voor gevolgschade of schade door derden geleden. Onverminderd en behoudens het vorenstaande is de vennootschap ingeval van toerekenbare tekortkoming niet gehouden tot een grotere schadevergoeding dan tot het beloop van het factuurbedrag c.q. het bedrag van de tegenprestatie van de wederpartij.

13.4 Onverminderd het vorenstaande sluit de vennootschap uitdrukkelijk alle schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitvoering van iedere overeenkomst jegens de wederpartij en/of derden uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de vennootschap.

13.5 De vennootschap kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet juist leggen of plaatsen van de door haar geleverde goederen, anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden.

 1. Bepaling van maten en gewicht

14.1 De vennootschap is gehouden goederen af te leveren overeenkomstig de overeengekomen maten en het overeengekomen gewicht, met dien verstande dat afwijkingen in overeengekomen gewicht en maten tot 5% door de wederpartij wordt aanvaard, zodat een ander gewicht of een andere maat binnen de marge van de hiervoor bedoelde 5% nimmer voor de wederpartij aanleiding zal zijn bij de vennootschap te reclameren, de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

C. Inkoopvoorwaarden :

 1. De vennootschap is te allen tijde gerechtigd een gegeven order in te trekken in geval van te late aflevering door de wederpartij dan wel indien de vennootschap gerede twijfel heeft aan de deugdelijke nakoming van de overeenkomst door de wederpartij.
 2. Tenzij uit enige bepaling van de overeenkomst anders voortvloeit, gaat de eigendom van en het risico voor de goederen op de vennootschap over bij aflevering aan de vennootschap, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 is de vennootschap gerechtigd om bij haar afgeleverde goederen af te keuren, wanneer die goederen naar haar redelijk oordeel, gebaseerd op algemeen aanvaardbare keuringsmethoden, niet in overeenstemming zijn met de door de vennootschap gegeven specificaties c.q. door de vennootschap in redelijkheid te stellen eisen ter zake van kwaliteit en hoedanigheid en dergelijke. In dat geval is de wederpartij verplicht binnen 10 dagen naar keuze van de vennootschap hetzij vervangende goederen te leveren, hetzij medewerking te verlenen aan ontbinding van de overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van de vennootschap op vergoeding van de door haar geleden schade.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is de vennootschap niet verplicht de door de wederpartij afgeleverde goederen te keuren of te doen keuren.
 5. De wederpartij garandeert dat de afgeleverde c.q. af te leveren goederen zijn vervaardigd, verpakt, opgeslagen en vervoerd met de grootst mogelijke zorg voor de constante en goede kwaliteit daarvan en voorts dat zij geheel in overeenstemming zijn met de in de order van de vennootschap omschreven specificatie. Indien deze zorg of overeenstemming naar het redelijk oordeel van de vennootschap, gebaseerd op algemeen aanvaarde keuringsmethoden ontbreekt, is de vennootschap gerechtigd hiervan mededeling te doen aan de wederpartij, in welk geval de wederpartij verplicht is om binnen drie dagen, te rekenen vanaf de mededeling naar keuze van de vennootschap, hetzij vervangende goederen te leveren, hetzij medewerking te verlenen aan ontbinding van de koopovereenkomst, een en ander onverminderd het recht van de vennootschap op volledige vergoeding van de door de vennootschap geleden schade.
 6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen is de wederpartij verplicht tevoren elke verandering in de samenstelling of eigenschappen van de te leveren goederen daarvan met de vennootschap te overleggen, bij gebreke waarvan de wederpartij aansprakelijk is voor alle directe of ook indirecte schade, die uit de verandering voor de vennootschap of haar afnemers ontstaat. Voorts is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade, direct en indirect, die de vennootschap lijdt als gevolg van een onjuiste levering in het licht van het bepaalde in artikel 19.
 7. Onverminderd hetgeen in de voorgaande artikelen is bepaald is de vennootschap gerechtigd de overeenkomst eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst door een eenvoudige kennisgeving en derhalve zonder ingebrekestelling aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij enige verplichting uit hoofde van een met de vennootschap gesloten overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijf beëindigt, dan wel aan derden overdraagt, een en ander onverminderd het recht van de vennootschap op volledige schadevergoeding van de door de vennootschap geleden schade, terwijl de wederpartij geen recht heeft op enigerlei schadevergoeding.
 8. De wederpartij garandeert dat de door hem aan de vennootschap te leveren goederen en het gebruik daarvan geschiedt zonder inbreuk te maken op enig wettelijk voorschrift of enig recht van derden, hoe ook genaamd, en de wederpartij vrijwaart de vennootschap dan ook voor eventuele schade, die uit enige inbreuk als hier voren bedoeld voortvloeit.
 9. De wederpartij kan geen beroep doen op overmacht in geval van wanprestaties van zijn leveranciers, werkstakingen, alsmede machine- of productiestoringen ; in vorenbedoelde gevallen is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, gerechtigd aan derden een of meerdere met de vennootschap gesloten overeenkomsten op te dragen, mits dit tevoren met de vennootschap is overlegd en door de vennootschap is goedgekeurd. In geval de overmachtstoestand langer dan twee maanden duurt en de overeenkomst van de wederpartij niet door een derde wordt overgenomen, heeft de vennootschap het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst door een eenvoudige kennisgeving te ontbinden, voor zover de overeenkomst betrekking heeft op niet geleverde goederen, een en ander onverminderd het recht van de vennootschap op volledige vergoeding van de door de vennootschap geleden schade.

Klantenservice

Waarom Van Kalsbeek Beton B.V.

 • Meer dan 20 jaar ervaring
 • Ruim 30 depots zorgen voor voordelig transport
 • Snelle levering door heel Nederland en België
 • Eerlijk en persoonlijk advies
 • Ruim assortiment
 • 24/7 bestellen via webshop

Service & Contact

Neem contact met ons op

Social media

Volg ons via verschillende kanalen

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte